Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 04:01:42

Bộ đội phòng không học tập và làm theo Bác

Ngày đăng: 17/01/2023

QK2 – Lữ đoàn Phòng không 297 có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tây Bắc Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng, được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên hằng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 thực hành bắn đạn thật.

Những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Lữ đoàn đã tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung chỉ thị tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Lữ đoàn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung học tập tập trung vào giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cấp ủy đảng. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung mới, cốt lõi trong Chị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; kết hợp với tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, ngày truyền thống của dân tộc, Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, Lữ đoàn; gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…

Cùng với thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, cấp ủy, chỉ huy các cấp Lữ đoàn cũng tập trung quán triệt, giáo dục “Lời Bác Hồ dạy”, “những mẩu chuyện nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thông qua giao ban, sinh hoạt các tổ chức, hội thi, qua hệ thống thiết chế văn hóa và hệ thống truyền thanh nội bộ, phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện tốt các mô hình như “Mỗi ngày học một lời dạy của Bác”, “Mồi tuần 1 câu chuyện về Bác”. Các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức cho bộ đội xem video clip của Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt giáo dục các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm; chú trọng công tác định hướng nhận thức, hành động sát với từng đối tượng, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và chỉ đạo đảng viên trong Chi, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cá nhân, cam kết thực hiện và viết bài thu hoạch; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chỉ huy đơn vị đăng ký những nội dung để học tập và làm theo Bác về phong cách dân chủ, tự mình nêu gương; phong cách tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ; phong cách, tác phong công tác người đứng đầu; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị… Những nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên được gắn với thực hiện nghị quyết các cấp. Từ đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và đạt hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được đưa vào các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Xuân về trên trận địa canh trời.

Để học tập và làm theo Bác thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực. Từ đó cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch hằng năm, từng giai đoạn, nhiệm vụ; đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Đảng ủy Lữ đoàn đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa từng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm, thường kỳ của cơ quan, đơn vị. Phát huy trách nhiệm nêu gương gắn với việc chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh của Quân đội, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được Lữ đoàn triển khai thực hiện tốt 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”: Xây dựng động cơ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác; đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; thực hành dân chủ, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Các nội dung được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, chương trình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo, cụ thể, thiết thực.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Lữ đoàn đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị; xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn, Ủy ban kiểm tra Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái trong thực hiện. Từ đó, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức và cá nhân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Dũng cảm – Chiến thắng” của Lữ đoàn Anh hùng trong thời kỳ mới.

Đại tá BÙI VĂN THỦY, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 297
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.