Thứ năm Ngày 28 Tháng 05 Năm 2020, 11:17:19

Bài 2: Những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Trung ương

Ngày đăng: 10/10/2019

QK2 – Thấu triệt những chỉ dẫn quý báu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn đoàn kết phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng theo đúng lời dạy của Người: “Các đồng chí Trung ương, các đồng chí phụ trách các địa phương, các đồng chí phụ trách các ngành phải chuẩn bị phát biểu ý kiến cho đầy đủ để thống nhất ý kiến, thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động” (1). Nhờ đó mà trải qua 12 kỳ Đại hội và nhiều Hội nghị Trung ương, Đảng ta đã hoạch định được Cương lĩnh, Nghị quyết đúng đắn để lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hiện nay, để chuẩn bị chu đáo và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, nhất quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ngày 30 tháng 5 năm 2019, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị Số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Chỉ thị đã khẳng định vị trí, ý nghĩa trọng đại và nhiệm vụ lớn lao của kỳ Đại hội này: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026” (2).

Trên cơ sở khẳng định những thành tựu to lớn của nước ta đã đạt được trong gần một nhiệm kỳ (2016-2021) dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; căn cứ vào đánh giá toàn diện tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; đồng thời, dự báo được thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Chỉ thị khẳng định: “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội XII của Đảng”. Một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm mà Chỉ thị xác định trong thời gian tới đó là: “Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên” (3).

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ấy, Chỉ thị cũng chỉ ra nội dung và yêu cầu nâng cao chất chất lượng thảo luận các Văn kiện đó là: “Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng” (4).

Nhất quán tinh thần đó, nhằm định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 921 (tháng 6/2019) đã cụ thể hóa những nội dung căn bản của Chỉ thị Số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, về vấn đề thảo luận văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục nhấn mạnh mục đích của thảo luận các văn kiện: “thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến, cấp uỷ cấp dưới có thêm gợi ý và định hướng để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của cấp mình. Những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng phải được trân trọng nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc” (5). Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải có quyết tâm chính trị rất cao, dành nhiều tâm sức, trí tuệ và thời gian thỏa đáng khi thảo luận để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đặc biệt “đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau phải phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân, dành thời gian thoả đáng để thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, đạt được sự đồng thuận. Có thể nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” (6).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11(Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII), ngày 07/10/2019. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Đặc biệt, ngày 07 tháng 10 năm 2019, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chỉ đạo: các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế – xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương phải tập trung cao độ trí tuệ để thảo luận, cho ý kiến sâu sắc vào Dự thảo Báo cáo chính trị vì: “đây là báo cáo trung tâm của Đại hội, đây là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng có được một Báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo”.

Các đại biểu BCH Trung ương khóa XII, nhất trí cao với các nội dung Hội nghị lần thứ 11(Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII), ngày 07/10/2019. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

  Như vậy, hơn lúc nào hết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó có nhiệm vụ thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp.

CAO XUÂN PHÚ- HÀ SƠN THÁI

 

1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.163

(2) (3) (4) Chỉ thị Số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019, về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội.

(5) (6) Nguyễn Phú Trọng, “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Tạp chí Cộng sản, số 921 (tháng 6/2019). 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *