Thứ năm Ngày 02 Tháng 04 Năm 2020, 06:38:04

5 chuẩn mực phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Ngày đăng: 16/11/2019

QK2- Chỉ thị số 855-CT/QUTƯ ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện, CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đạt được kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, vượt mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao khen thưởng cho các điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014-2019).

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế, tồn tại, Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ thị toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ với 5 chuẩn mực:

Một là: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao;

Hai là: Có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh;

Ba là: Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Bốn là: Đẩy mạnh thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh;

Năm là: Tích cực chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu, các tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai chặt chẽ việc thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ trì, chủ chốt các cấp phải gương mẫu đi đầu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để nêu gương trước cấp dưới và quần chúng…

Các cấp ủy, cơ quan đơn vị tập trung xây dựng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trở thành lẽ sống, phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và tỏa sáng trong đời sống xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữ “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây làm chính"; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội, những điều đảng viên không được làm và những việc làm gây phương hại đến uy tín, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Trên cơ sở 5 chuẩn mực phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 855-CT/QUTƯ ngày 12/8/2019 về đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được coi là một trong những giải pháp nền tảng quan trọng trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *